Library
My library

+ Add to library

Profile

GDPR-compliant privacy policy

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja w dniu 14.01.2022

Warunki niniejszej Polityki prywatności (zwanej dalej „Polityką”) mają zastosowanie do wszelkich informacji, jakie firma Doctor Web, Ltd., (zwana dalej „Posiadaczem praw”) otrzymała, otrzymuje i/lub może otrzymać o użytkownikach/odwiedzających/uczestnikach (zwanych dalej „Użytkownikiem”) wszelkich stron internetowych, usług, wydarzeń promocyjnych i konkursów, grup i społeczności mediów społecznościowych, subskrypcji, programów komputerowych i innych produktów należących do Posiadacza praw (zwanych dalej „Usługami”) bezpośrednio przed skorzystaniem przez Użytkownika z Usług, podczas korzystania przez Użytkownika z Usług lub w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług, a także po takim skorzystaniu.

 1. Użytkownik bezwarunkowo i całkowicie akceptuje warunki Polityki z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityką lub z którymkolwiek z jej warunków, nie jest uprawniony do korzystania z Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z Usług mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie i dlatego rozpoczynając korzystanie z Usług potwierdza, że 1) osiągnął pełnoletniość zgodnie z prawem kraju, którego jest obywatelem lub 2) że wyraża zgodę na Politykę za zgodą i w obecności swoich rodziców lub innych przedstawicieli prawnych. O ile Użytkownik wyraźnie nie zaznaczy inaczej, Posiadacz praw postępuje zgodnie z założeniem, że Użytkownik osiągnął pełnoletniość.

 2. Informacje, które Posiadacz praw otrzymuje lub może otrzymać (zwane dalej „Informacjami”).
  1. 2.1 Informacje dostarczone przez Użytkownika, jak również przez certyfikowanych partnerów Posiadacza praw, których informacje dostępne są na stronie internetowej Posiadacza praw https://partners.drweb-av.pl/find_partner/ (zwanych dalej „Certyfikowanymi partnerami”), w tym podczas korzystania z Usług i tworzenia kont w Usługach. Informacje te mogą obejmować na przykład komentarze Użytkownika podczas korzystania z Usług oraz informacje kontaktowe Użytkownika lub dane osobowe podane przez Użytkownika podczas rejestracji lub zakupu Usług. Posiadacz praw nie weryfikuje Informacji i działa na podstawie tego, że Informacje dostarczone przez Użytkownika lub Certyfikowanego partnera są wiarygodne i aktualne oraz zostały uzyskane zgodnie z prawem i za zgodą Użytkownika. Posiadacz praw nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z dostarczenia nierzetelnych lub nieaktualnych Informacji.
  2. 2.2 Informacje, które są automatycznie przekazywane Posiadaczowi praw przez urządzenia Użytkownika za pośrednictwem oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach podczas korzystania przez Użytkownika z Usług. Informacje takie obejmują na przykład adres IP Użytkownika, dane plików cookie, listę i konfigurację sprzętu i oprogramowania Użytkownika oraz informacje o działaniach podejmowanych podczas korzystania przez Użytkownika z Usług.
  3. 2.3. Posiadacz praw wykorzystuje i przetwarza, między innymi, następujące informacje o osobach prawnych korzystających z Usług: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu osoby kontaktowej osoby prawnej (osób kontaktowych), nazwa osoby prawnej, NIP i KPP oraz adres siedziby i adres pocztowy. Akceptując warunki niniejszej Polityki prywatności, osoba prawna gwarantuje Posiadaczowi praw, że posiada odpowiednie zgody i zezwolenia osób kontaktowych, jeśli są one potrzebne, aby Posiadacz praw mógł wykorzystywać i przetwarzać Informacje zgodnie z warunkami niniejszej Polityki.

 3. Cookies
  1. 3.1 Cookies to małe pliki tekstowe, które są tymczasowo przechowywane na komputerze Użytkownika i umożliwiają stronom internetowym identyfikację komputera Użytkownika, na przykład podczas wielokrotnego odwiedzania strony internetowej. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych i są wymagane do zbierania danych statystycznych. Umożliwiają one uwierzytelnienie Użytkownika w odniesieniu do korzystania z niektórych Usług, co ułatwia Użytkownikowi poruszanie się po Usługach i eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania danych uwierzytelniających. Z przyczyn technicznych uwierzytelnienie w odniesieniu do niektórych Usług może być niemożliwe bez zgody na użycie Cookies. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że technologie zewnętrzne stosowane przez Posiadacza praw, takie jak liczniki odwiedzin strony internetowej, mogą niezależnie i bez wiedzy Posiadacza praw umieszczać własne Cookies na komputerze Użytkownika.
  2. 3.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że według własnego uznania może zezwolić, zakazać lub ograniczyć korzystanie z plików Cookies. W tym celu należy zmienić odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej – oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika do odwiedzania stron internetowych. Użytkownik może również usunąć wcześniej otrzymane pliki Cookies.
  3. 3.3 Posiadacz praw działa w oparciu o zasadę, że korzystając z Usług i odwiedzając stronę internetową Posiadacza praw, Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez Posiadacza praw plików Cookies.

 4. Cele Posiadacza praw w zakresie otrzymywania i przetwarzania Informacji
  1. 4.1 Posiadacz praw otrzymuje i przetwarza Informacje niezbędne do świadczenia Usług, zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika i bezpieczeństwa Usług Użytkownika, monitorowania przestrzegania przez Użytkownika zasad korzystania z Usług, świadczenia pomocy technicznej Użytkownikowi, świadczenia usług, opracowywania i ulepszania produktów i Usług oraz realizacji umów. Informacje są również wykorzystywane do gromadzenia i podsumowywania statystyk, prowadzenia badań oraz do komunikowania się i angażowania w inne interakcje z Użytkownikiem (zwane dalej „Interakcją”).
  2. 4.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Informacje o składzie i konfiguracji sprzętu i oprogramowania Użytkownika są potrzebne Posiadaczowi praw do zidentyfikowania wszelkich problemów technicznych, jakie Użytkownik napotkał w wyniku korzystania z Usług oraz do opracowania najskuteczniejszych zaleceń mających na celu wyeliminowanie takich problemów.
  3. 4.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że podczas korzystania z Usług w celu przesłania plików do skanowania antywirusowego online, pełna ścieżka do przesłanych plików na urządzeniu Użytkownika zostaje ujawniona Posiadaczowi praw. Na podstawie plików i innych danych dostarczonych przez Użytkownika Posiadacz praw ma prawo do generowania sygnatur i zestawów danych, które mogą być później przechowywane i wykorzystywane w antywirusowych bazach danych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje również fakt, że pomimo tego, iż Posiadacz praw wykorzystuje bezpieczne protokoły do odbierania/przesyłania danych, zawartość plików przesłanych do skanowania antywirusowego online może zostać przechwycona i odczytana przez strony trzecie w momencie przesłania takich plików (zanim Posiadacz praw otrzyma pliki) bez wiedzy Użytkownika lub Posiadacza praw. Dlatego też Posiadacz praw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji zawartych w plikach przesłanych przez Użytkownika do skanowania antywirusowego online.

 5. Dane osobowe osoby fizycznej
  1. 5.1. Warunkiem wstępnym, który musi być spełniony, aby Usługi mogły być świadczone na rzecz Użytkownika, jest otrzymanie przez Posiadacza praw danych osobowych Użytkownika, a następnie ich przetwarzanie. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Posiadacza praw swoich danych osobowych i wykonywanie następujących czynności z danymi osobowymi: mogą być one gromadzone, rejestrowane, wykorzystywane, kopiowane, systematyzowane, przechowywane, wyjaśniane (aktualizowane, zmieniane, dokumentowane), wydobywane, przekazywane (rozpowszechniane, dostarczane, udostępniane), blokowane, anonimizowane, usuwane, przekazywane za granicę i niszczone, a czynności wymienione powyżej mogą być również wykonywane za pomocą automatycznego przetwarzania.
  2. 5.2. Posiadacz praw jest administratorem danych. Dane osobowe Użytkownika są gromadzone przez Posiadacza praw i jego podmioty stowarzyszone zgodnie z ustawowymi zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. W niektórych źródłach dystrybucji aplikacji (zwanych dalej „Oprogramowaniem”) i usługach stron trzecich Posiadacz praw może nie mieć wpływu na proces, w którym dane osobowe Użytkownika są przesyłane do właścicieli takich usług i źródeł dystrybucji oprogramowania (na przykład Google analytics, Google Play, Yandex Metrica itp.). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na przesyłanie jego danych do właścicieli źródeł dystrybucji oprogramowania i usług stron trzecich.
  3. 5.3. Posiadacz praw gromadzi i przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji umów z Użytkownikiem, świadczenia Usług i konsultacji na rzecz Użytkownika, zapewnienia wsparcia technicznego, świadczenia Usług i komunikacji z Użytkownikiem oraz podejmowania innych Interakcji, a także do celów określonych w pkt 5.3.1 i 5.5 niniejszej Polityki. Na przykład, jeżeli Użytkownik skontaktuje się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z działem wsparcia technicznego, Posiadacz praw będzie przetwarzał dane dostarczone przez Użytkownika podczas przetwarzania takiego zgłoszenia. Posiadacz praw nie gromadzi ani nie przetwarza danych osobowych, które są prawnie sklasyfikowane jako „szczególne kategorie danych osobowych”.
   1. 5.3.1. Posiadacz praw przetwarza następujące dane osobowe osób fizycznych, które są podawane przez Użytkownika i Certyfikowanych partnerów podczas wypełniania specjalnych formularzy Posiadacza praw:
    • a) imię i nazwisko – Posiadacz praw potrzebuje tych informacji w celu identyfikacji Użytkownika podczas świadczenia Usług na rzecz Użytkownika oraz w celu zapewnienia Użytkownikowi wsparcia technicznego, a także w innych celach zgodnie z punktem 5.5 niniejszej Polityki,
    • b) adres e-mail – Posiadacz praw potrzebuje go do komunikacji z Użytkownikiem podczas świadczenia Usług i świadczenia wsparcia technicznego na rzecz Użytkownika, w tym w celu wysyłania Użytkownikowi wiadomości e-mail dotyczących usług, reklam i innych informacji zgodnie z warunkami niniejszej Polityki oraz innych Interakcji z Użytkownikiem, a także do innych celów zgodnie z punktem 5.5 niniejszej Polityki,
    • c) numer telefonu kontaktowego – Posiadacz praw potrzebuje tego numeru jako alternatywnej metody komunikacji z Użytkownikiem w celu utrzymania z nim Interakcji w przypadku popełnienia przez Użytkownika błędów przy podawaniu adresu e-mail oraz w celu posiadania dodatkowej metody komunikacji, w tym w celu wysyłania informacyjnych i reklamowych wiadomości SMS na ten numer, aby zidentyfikować Użytkownika w komunikatorach oraz w innych celach zgodnie z punktem 5.5 niniejszej Polityki,
    • d) data urodzenia – Posiadacz praw potrzebuje jej w celu sprawdzenia, czy Użytkownik osiągnął pełnoletniość, ustalenia, czy Użytkownik jest właścicielem licencji komercyjnej – https://license.drweb-av.pl/owner/, zapewnienia udziału Użytkownika w akcjach promocyjnych prowadzonych przez Posiadacza praw oraz złożenia Użytkownikowi gratulacji z okazji urodzin, a także w innych celach zgodnie z punktem 5.5 niniejszej Polityki,
    • e) płeć i wykształcenie są podawane przez Użytkownika podczas wypełniania formularza profilu użytkownika na stronie internetowej Posiadacza praw, opcjonalnie, na zasadzie dobrowolności (możliwość korzystania z Usług nie zależy od podania tych danych przez Użytkownika), a Posiadacz praw potrzebuje tych informacji wyłącznie do badania i tworzenia uogólnionego profilu użytkownika w celu doskonalenia Usług oraz reklamowania i promowania Usług wśród potencjalnych użytkowników i innych klientów.
  4. 5.4. Posiadacz praw, w ramach swoich kompetencji, podejmuje środki techniczne i organizacyjne niezbędne i wystarczające do zapewnienia, że dane osobowe Użytkownika nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez zgody Użytkownika i nie zostaną usunięte przypadkowo lub w wyniku działań niezgodnych z prawem.
  5. 5.5. Celami przetwarzania danych osobowych Użytkownika są cele określone w pkt 5.3.1 niniejszej Polityki, a także następujące cele:
   1. 5.5.1. to świadczenie usług na rzecz Użytkownika oraz zawieranie i realizacja wszelkich umów i porozumień między Użytkownikiem a Posiadaczem praw,
   2. 5.5.2. zapewnianie Użytkownikowi konsultacji i/lub wsparcia technicznego,
   3. 5.5.3. świadczenie Usług na rzecz Użytkownika,
   4. 5.5.4. komunikacja i interakcja z Użytkownikiem, w tym jako użytkownikiem oprogramowania antywirusowego Dr.Web, w celu zapewnienia, że systemy informacyjne Użytkownika są właściwie chronione przez antywirus,
   5. 5.5.5. dostarczanie Użytkownikowi materiałów informacyjnych dotyczących zagadnień związanych z obsługą komputera,
   6. 5.5.6. promowanie Usług Posiadacza praw,
   7. 5.5.7. dostarczanie Użytkownikowi informacji referencyjnych, a także informacji na temat technicznych i funkcjonalnych cech Usług,
   8. 5.5.8. wysyłanie wiadomości reklamowych do Użytkownika (o nowych Usługach i aktualizacjach istniejących, powiadomienia o promocjach, oferty przedłużenia lub wznowienia Interakcji, a także zmiany warunków takiej Interakcji oraz inne wiadomości reklamowe) przy użyciu metod komunikacji podanych przez Użytkownika lub Certyfikowanego partnera oraz danych kontaktowych Użytkownika.
  6. 5.6. Miejscem przetwarzania danych osobowych, niezależnie od miejsca zamieszkania/pobytu Użytkownika, jest siedziba Posiadacza praw – Federacja Rosyjska. Ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej w zakresie ochrony danych osobowych może różnić się od ustawodawstwa kraju zamieszkania/pobytu Użytkownika.
  7. 5.7. Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika jest równy okresowi potrzebnemu do realizacji umów lub porozumień z Użytkownikiem, świadczenia usług, konsultacji i wsparcia technicznego na rzecz Użytkownika oraz świadczenia Usług, a ponadto okresowi określonemu przez wewnętrzne regulacje Posiadacza praw i potrzebnemu do informowania Użytkownika o cechach technicznych i funkcjonalnych Usług, a także do wysyłania Użytkownikowi wiadomości reklamowych (powiadomień i ofert przedłużenia lub wznowienia Interakcji).
  8. 5.8. Użytkownik ma prawo żądać od Posiadacza praw informacji o przetwarzanych danych osobowych Użytkownika oraz uzupełnienia danych osobowych w przypadku, gdy są one nieprawidłowe, a także do usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
  9. 5.9. Posiadacz praw, po otrzymaniu takich wniosków, ma prawo podjąć niezbędne działania i zażądać od osoby, która wysłała wniosek, informacji niezbędnych do zweryfikowania, czy osoba ta jest podmiotem danych osobowych, o które wnioskuje. Środek ten ma na celu ochronę danych osobowych Użytkownika przed wyciekiem do osób trzecich oraz uniemożliwienie osobom trzecim, w tym innym użytkownikom/odwiedzającym/uczestnikom, próby uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownika.
  10. 5.10. Z uwagi na fakt, że dane osobowe obejmują ustawowo także dane niezbędne do technicznej identyfikacji Użytkownika, co jest niezbędne do korzystania przez Użytkownika z Usług Posiadacza praw, w przypadku wysłania przez Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub usunięcia danych osobowych, zawarte z Użytkownikiem umowy i porozumienia (a także inne rodzaje Interakcji) przestają obowiązywać w dniu zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia z woli Użytkownika. Rozwiązanie umów i porozumień z woli Użytkownika oznacza, że Użytkownik nie może korzystać z Usług Posiadacza praw od dnia rozwiązania umowy, a także, że Posiadacz praw nie ma obowiązku wypłacenia Użytkownikowi odszkodowania za niewykorzystany okres obowiązywania umowy, porozumienia lub Usług.
  11. 5.11 Posiadacz praw ma prawo przekazywać Informacje Użytkownika osobom trzecim, w tym Certyfikowanym partnerom, w przypadkach określonych poniżej:
   • a) Użytkownik wyraził zgodę na takie działanie,
   • b) przekazanie jest konieczne w zakresie konkretnej Usługi, z której korzysta Użytkownik, lub w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usług, lub w celu świadczenia usług na rzecz Użytkownika. Obejmuje to m.in. badanie potencjalnych naruszeń przez Użytkownika,
   • c) przekazanie jest przewidziane przez rosyjskie lub inne obowiązujące ustawodawstwo w ramach procedur ustanowionych przez to ustawodawstwo,
   • d) przekazanie jest konieczne, aby zapewnić przedłużenie praw Użytkownika do korzystania z Usług.
  12. 5.12 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Posiadacz praw ma prawo wykorzystywać Informacje zawarte w Usługach do kontaktowania się z Użytkownikiem oraz do wykorzystywania wszelkich komentarzy zamieszczanych przez Użytkownika za pośrednictwem Usług w oficjalnych grupach mediów społecznościowych Posiadacza praw oraz innych społecznościach internetowych Posiadacza praw.
  13. 5.13. Okres ważności udzielonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Posiadacza praw zgodnie z warunkami niniejszej Polityki jest nieograniczony. Użytkownik ma jednak prawo do odwołania tej zgody w dowolnym czasie poprzez wysłanie pisemnego zawiadomienia na adres 2–12a, 3rd Yamskoye Polye Street, 125124, Moskwa, Rosja, do Doctor Web, Ltd. – z dopiskiem: „Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych”. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może również pociągać za sobą, poza wymienionym punktem 5.10 niniejszej Polityki, usunięcie konta/kont na stronie/stronach internetowych Posiadacza praw, brak możliwości zidentyfikowania Użytkownika jako użytkownika, w tym jako użytkownika Dr.Web, co oznacza, że taka osoba nie może korzystać z programów antywirusowych Dr.Web i otrzymywać wsparcia technicznego od Posiadacza praw i/lub jego Certyfikowanych partnerów.

 6. Inne warunki.
  1. 6.1. Użytkownik, akceptując warunki niniejszej Polityki, bezpośrednio i wyraźnie wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości reklamowych od Posiadacza praw (o nowych Usługach i aktualizacjach istniejących, powiadomienia o promocjach, oferty przedłużenia lub wznowienia Interakcji, a także zmiany warunków takiej Interakcji oraz inne wiadomości reklamowe) za pośrednictwem metod komunikacji i danych kontaktowych wskazanych przez Użytkownika lub Certyfikowanego partnera (adres e-mail, numer telefonu itp.). Jednocześnie Użytkownik ma prawo do odmowy otrzymywania wiadomości reklamowych w dowolnym momencie w obszarze swojego osobistego konta na stronie internetowej Posiadacza praw.
  2. 6.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje zamieszczane w Usługach (poza przypadkami, w których są one bezpośrednio oznaczone): nie stanowią oferty, nie mogą być wykorzystywane w sytuacjach, w których istnieje ryzyko zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz wystąpienia jakichkolwiek strat lub szkód (w tym m.in. w celu opracowania dokumentacji i ofert handlowych oraz udziału w postępowaniach przetargowych).
  3. 6.3. Posiadacz praw może zmienić warunki niniejszej Polityki bez wcześniejszego powiadomienia. Nowa wersja Polityki wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania na stronie company.drweb.com/policy, chyba że nowa wersja Polityki stanowi inaczej. Do niniejszej Polityki prywatności oraz relacji pomiędzy Użytkownikiem a Posiadaczem praw zastosowanie ma aktualne ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

 7. Dane kontaktowe Posiadacza praw
  Strona internetowa:: https://www.drweb.com Lokalizacja: 2–12a, 2-12a, 3rd Yamskoye Polye Street, 125124, Moskwa, Rosja PSRN 1047796021723 / TIN 7714533600